formZ free

formZ jr

formZ pro

Glossary of terms used on this site

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Paleta Modeling Tools (formZ pro)

Paleta Modeling Tools zawiera narzędzia potrzebne do stworzenia modelu.

 Pick Pasek ikon Pick (formZ pro)
Guide Pasek ikon Guides (formZ pro)
 Rectangle Pasek ikon Draw (formZ pro)
V Line Pasek ikon Shapes(formZ pro)
 Sphere Pasek ikon Generate (formZ pro)
Reshape  Pasek ikon Reshape (formZ pro)
 Extrusion Pasek ikon Derive (formZ pro)
Revolve Pasek ikon Derive 2 (formZ pro)
Round Pasek ikon Derive 3 (formZ pro)
Pth Stair  Pasek ikon Specialties (formZ pro)
Mesh Pasek ikon Meshes (formZ pro)
Break  Pasek ikon Edit (formZ pro)
Subd  Pasek ikon Subdivision (formZ pro)
Grow F Pasek ikon Subdivision Edit (formZ pro)
 C Create Pasek ikon N-Curves (formZ pro)
C Recon Pasek ikon Modify NURBS Curves (formZ pro)
N Loft  Pasek ikon N-Surfaces (formZ pro)
N Recon Pasek ikon Modify NURBS Surfaces (formZ pro)
Place Txt Pasek ikon Texts (formZ pro)
 Place Cp Pasek ikon Components (formZ pro)
 Union Pasek ikon Modify (formZ pro)
Group  Pasek ikon Organize (formZ pro)
Move  Pasek ikon T-form (formZ pro)
 Extend Pasek ikon T-form 2 (formZ pro)
 Mesr Dist Pasek ikon Measure (formZ pro)
 Edit Axes Pasek ikon Manage (formZ pro)
 Paint Pasek ikon Attributes(formZ pro)
Delete  Pasek ikon Delete (formZ pro)
Pasek ikon Attributes (formZ pro)

Pasek ikon Attributes (formZ jr)

Paint Przypisuje aktywny materiał do wybranych obiektów.
Ghost Czyni wybrane obiekty niewybieralnymi.
Unghost Zmienia stan obiektów niewybieralnych na wybieralne.
Map Texr Przypisuje obiektowi lub jego części teksury innej niż domyślna.
Edit Texr Edytuje tekstury (zmiana rozmiaru lub położenia, obrót tekstury).
Copy Attr Kopiuje atrybuty wybranego obiektu na inne obiekty.
Layer Przypisuje obiektom aktywną warstwę.
Pasek ikon Components (formZ pro)

Pasek ikon Components (formZ pro)

Place Cp Wstawia komponent.
Create Cp Tworzy komponent z zaznaczonej grupy obiektów.
Explode Rozkłada komponent na jego elementy składowe.
Repl Cp Zamienia zaznaczone komponenty na inny wybrany komponent.
Indv Cp Czyni wybrany komponent unikalnym, zostaje mu nadana nazwa, która nie może się powtarzać.
Place WD Wstawia okna i drzwi na wybranej powierzchni.
Create WD Tworzy okno lub drzwi z zaznaczonej grupy obiektów.
Repo WD Przestawia wybrane okna lub drzwi.
Pasek ikon Delete (formZ pro)

Pasek ikon Delete (formZ pro)

Delete Usuwa wybrane obiekty.
Del Geom Usuwa geometrię, czyli wybrany fragment obiektu.
Pasek ikon Derive (formZ pro)

Pasek ikon Derive (formZ pro)

Pnt Cloud Tworzy chmurę punktów z wybranego obiektu.
Derv Segt Usuwawszystkie krawędzie bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
Derv Face Usuwawszystkie ściany bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
2D Wall

Tworzy przekrój przez ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii. W przypadku wybrania powierzchni należącej do bryły, usuwa obiekt i tworzy przekrój przez ścianę tylko po obrysie wybranej ściany.

Extrusion Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość.
Pnt Extr

Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość, z tym że ściany schodzą

się do punktu będącego środkiem ciążkości wybranej powierzchni leżącym na wybranej wysokości.

3D Wall Tworzy ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii.
Frame Tworzy kratownicę na podstawie krawędzi wybranego obiektu.
Unfold Rozkłada wybraną bryłę na jej siatkę.
Project Tworzy rzut wybranego obiektu na płaszczyźnie odniesienia.
Pasek ikon Derive 2 (formZ pro)

Pasek ikon Derive 2 (formZ pro)

Revolve Tworzy bryłę lub powierzchnię poprzez obrócenie wybranej powierzchni lub linii wokół wybranej linii.
 S Helix Tworzy spiralę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu po spiralnej ścieżce o zadanych parametrach wokół wybranej osi.
 W Helix Tworzy spiralną linię o zadanych parametrach wokół wybranej osi.
 Axl Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu wzdłuż wybranej ścieżki.
2S Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie dwóch wybranych profili wzdłuż wybranej ścieżki. Na obu końcach profile są inne i stopniowo zmieniają swój kształt wzdłuż ścieżki.
2P Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu wzdłuż dwóch wybranych ścieżek.
Bnd Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej krzywej otwartej wzdłuż wybranej ścieżki będącej krzywą zamkniętą lub otwartą taką, że oba jej końce można ze sobą połączyć bez przecinania tej krzywej.
D Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu wzdłuż wybranej ścieżki oraz zmianę jego wymiarów według zadanej funkcji.
Ofst Surf

Tworzy nową bryłę lub powierzchnię poprzez odsunięcie o daną odległość zaznaczonej bryły lub

powierzchni.

Thicken Pogrubia wybraną bryłę lub powierzchnię o wybraną wartość.
Skin Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranych profili wzdłuż wybranych ścieżek w taki sposób, aby ścieżki leżały na powierzchni bocznej bryły.
X Skin Tworzy bryłę na podstawie kształtów źródłowych i jednej ścieżki.
Pasek ikon Derive 3 (formZ pro)

Pasek ikon Derive 3 (formZ pro)

Round Zaokrągla krawędzie lub narożniki bryły. 
C Round Zaokrągla krawędzie lub narożniki bryły z zaawansowanymi opcjami.
Rnd Faces Zaokrągla krawędź bryły pomiędzy dwoma zaznaczonymi ścianami.
Holdline Zaokrągla krawędzie bryły do narysowanej na powierzchni linii.
Cap Zamyka otwór powierzchnią.
Cover Zamienia krzywą zamkniętą na powierzchnię.
Uncover Zamienia powierzchnię na krzywą zamkniętą.
Proj Crv Rzutuje krzywą na powierzchnię obiektu.
Impr Crv Wrysowuje (odciska) krzywą na powierzchni obiektu w ten obiekt.
Ruld Surf Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu.
Tang Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profiliw taki sposób, aby profile i tworzona powierzchnia były ze sobą styczne i ciągle.
Guid Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu. Powierzchnia ta przybiera kształt zależny od wybranych ścieżek.
Perp Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu. Powierzchnia ta przybiera kształt prostopadły do wszystkich lub niektórych profili.
Path Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu. Powierzchnia ta przybiera kształt zależny od wybranej ścieżki.
Brn Loft Tworzy obiekt poprzez połączenie powierzchnią wybranych profili będących przekrojami tworzonego obiektu. Pierwszy zestaw profili tworzy pień obiektu, a następne zestawy gałęzie wychodzące z pnia.
Pasek ikon Draw (formZ pro)

Pasek ikon Draw (formZ pro)

Rectangle Rysuje prostokąt poprzez zaznaczenie skrajnych punktów przekątnej.
3P Rect Rysuje prostokąt poprzez zaznaczenie 3 punktów narożnych.
Polygon Rysuje wielokąt.
Circle 1 Rysuje koło poprzez zaznaczenie środka i punktu leżącego na obwodzie.
Circle 2 Rysuje koło poprzez zaznaczenie skrajnych punktów średnicy.
Circle 3 Rysuje koło poprzez zaznaczenie 3 punktów leżących na obwodzie.
Ellipse 1

Rysuje elipsę poprzez zaznaczenie punktu skrajnego w jednym kierunku, środka elipsy oraz punktu skrajnego w drugim kierunku.

Ellipse 2 Rysuje elipsę poprzez zaznaczenie dwóch punktów skrajnych w jednym kierunku oraz punktu skrajnego w drugim kierunku.
Pasek ikon Edit (formZ pro)

Pasek ikon Edit (formZ pro)

Break Przerywa linię w wybranym punkcie. 
Break W Przerywa linię w miejscu przecięcia z inną wybraną linią.
Close Łączy końce otwartej linii tworząc linię zamkniętą.
Trim Przycina linie do ich punktu współnego, lub wydłuża je do punktu przecięcia ich przedłużeń.
Extend Wydłuża koniec linii o zadaną długość.
Extend To Wydłuża koniec linii do innego obiektu, lub do jego przedłużenia.
Cnct End

Łączy 2 końce wybranych linii odcinkiem prostym.

Cnct Line Łączy 2 końce wybranych linii odcinkiem prostym.
Join Łączy linie, pod warunkiem, że stykają się końcami.
Fillet Zaokrągla lub przycina linię 2D w miejscach ostrych zgięć.
Ins Point Wstawia punkt w wybranym miejscu linii lub krawędzi.
Rmv Point Usuwa wybrany punkt (o ile to możliwe).
Segment Wrysowuje nowy segment (krawędź) na powierzchni istniejącego obiektu.
Tangent Twrorzy odcinek będący styczny do dwóch wybranych linii w pobliżu klikniętych miejsc.
Perp Ln Tworzy odcinek prostopadły do dwóch wybranych linii w pobliżu klikniętych miejsc.
Pasek ikon Generate (formZ pro)

Pasek ikon Generate (formZ pro)

Cube Tworzy prostopadłościan.
Cone Tworzy stożek.
Cylinder Tworzy walec.
Sphere  Tworzy kulę.
Torus  Tworzy torus.
Parabld Tworzy paraboloidę.
S Hyprbld Tworzy pojedynczą hiporboloidę.
D Hyprbld Tworzy podwójnę hiperboloidę.
H Parabld Tworzy paraboloidę hiperboliczną.
Spherical Tworzy wybrany wielościan kulisty.
Billbrd Wstawia prostokąt z wybranym obrazkiem.
Star Tworzy gwiazdę.
Pasek ikon Guides (formZ pro)

Pasek ikon Manage (formZ pro)

 Guide Tworzy stałą prowadnicę przechodzącą przez 2 zaznaczone punkty.
 Point Tworzy punkt stały.
Pasek ikon Manage (formZ pro)

Pasek ikon Manage (formZ pro)

 Edit Axes Zmienia osie i początek układu współrzędnych wybranego obiektu lub grupy.
 Set 1st Pt Pozwala wybrać, który z punktów wybranego obiektu będzie "pierwszym punktem".
 Reverse Odwraca orientację (kierunek) obiektów.
 Convert Object Type Zmienia typ obiektu (o ile jest to możliwe).
 Extract Tworzy obiekt poprzez połączenie odcinkami prostymi punktów kontrolnych wybranego obiektu.
Pasek ikon Measure (formZ pro)

Pasek ikon Measure (formZ pro)

Mesr Dist

Mierzy dystans między dwoma wybranymi punktami.

Mest Angl Mierzy kąt między dwoma wybranymi liniami.
Mesr B Mierzy dystans między dwoma wybranymi obiektami.
Mesr Qnty Oblicza właściwości wybranych obiektów, np. pole, objętość, obwód, liczbę.
Mass Prop Oblicza właściwości związane z masą wybranych obiektów: objętość, masę, momenty bezwładności, położenie osi głównych. 
Obj Doct Znajduje i naprawia błędy w wybranym obiekcie.
Prop Doct Znajduje i naprawia błędy w wybranych obiektach.
Print Prep

Sprawdza wszystkie obiekty w projekcie pod kątem błędów w celu przygotowania modelu do wydruku na drukarce 3D.

 

Pasek ikon Meshes (formZ pro)

Pasek ikon Meshes (formZ pro)

Mesh Wrysowuje siatkę na każdej ścianie obiektu. 
 3D Mesh Tworzy siatkę 3D na całym obiekcie.
 Poly Mesh Tworzy siatkę trójkątną, prostokątną lub mieszaną na obiekcie gładkim.
Unmesh Usuwa stworzoną wcześniej siatkę z obiektu.
 Reduce Zmniejsza liczbę pól siatki wybranego obiektu.
 Polyg Przekształca krzywą sklejaną na linię wektorową o zbliżonym kształcie.
 Displace Tworzy na wybranej powierzchni trójwymiarowy obiekt poprzez nadanie wysokości elementom siatki na podstawie wybranego czarno-białego rysunku będącego mapą wysokości punktów.
Triang Trójkątuje powierzchnię obiektu.
Pasek ikon Modify (formZ pro)

Pasek ikon Modify (formZ pro)

Union Tworzy nowy obiekt poprzez połączenie wybranych powierzchni lub brył.
Intersect Tworzy nowy obiekt poprzez pozostawienie punktów wspólnych wybranych powierzchni lub brył.
Diffrnc

Tworzy nowy obiekt poprzez pozostawienie punktów należących do wybranych powierzchni lub brył, ale nie należących do drugiej grupy wybranych powierzchni lub brył.

B Split

Tworzy nowe obiekty poprzez rozdzielenie wybranych powierzchni lub brył na 3 grupy: części należące tylko do pierwszej grupy zaznaczonych obiektów, tylko do drugiej grupy oraz części należące do obu grup jednocześnie.

Section Tworzy przekrój wybranej bryły przez wybraną płaszczyznę.
Contours Tworzy równo oddalone przekroje przez wybrany obiekt.
S Split Przecina obiekt wybraną powierzchnią.
Slice Przecina obiekt płaszczyznę prostopadłą do aktywnej płaszczyzny odniesienia, przechodzącą przez wybraną linię.
Int Line Usuwa obiekty, pozostawiając jedynie linię przecięcia.
Stitch Zszywa wybrane powierzchnie wzdłuż ich punktów wspólnych.
Unstitch Rozszywa powierzchnię na kilka części poprzez zaznaczenie ścian, które mają być oddzielone od całości.
Trim S Przecina lub przycina obiekty wybraną płaszczyzną.