formZ free

formZ jr

formZ pro

Glossary of terms used on this site

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Paleta Modeling Tools (formZ jr)

Paleta Modeling Tools zawiera narzędzia potrzebne do stworzenia modelu.

 Pick Pasek ikon Pick (formZ jr)
 Rectangle Pasek ikon Draw (formZ jr)
 Sphere Pasek ikon Generate (formZ jr)
 Reshape Pasek ikon Reshape (formZ jr)
 Revolve Pasek ikon Derive (formZ jr)
 Pth Stair Pasek ikon Specialties (formZ jr)
Break Pasek ikon Edit (formZ jr)
 Subd Pasek ikon Subdivision (formZ jr)
C Create Pasek ikon N-Curves (formZ jr)
N Loft Pasek ikon N-Surfaces (formZ jr)
 Union Pasek ikon Modify (formZ jr)
 Linr Dimn Pasek ikon Dimensions (formZ jr)
 Place Cp Pasek ikon Components (formZ jr)
 Move Pasek ikon T-form (formZ jr)
 Mesr Dist Pasek ikon Manage (formZ jr)
 Paint Pasek ikon Attributes (formZ jr)
 Delete Pasek ikon Delete (formZ jr)
Rads Bbox Pasek ikon RenderZone (formZ jr)
Print Prep Pasek ikon Print Prep (formZ jr)
Pasek ikon Attributes (formZ jr)

Pasek ikon Attributes (formZ jr)

Paint Przypisuje aktywny materiał do wybranych obiektów.
Ghost Czyni wybrane obiekty niewybieralnymi.
Unghost Zmienia stan obiektów niewybieralnych na wybieralne.
Map Texr Przypisuje obiektowi lub jego części teksury innej niż domyślna.
Edit Texr Edytuje tekstury (zmiana rozmiaru lub położenia, obrót tekstury).
Pasek ikon Delete (formZ jr)

Pasek ikon Delete (formZ jr)

Delete Usuwa wybrane obiekty.
Pasek ikon Derive (formZ jr)

Pasek ikon Derive (formZ jr)

Revolve Tworzy bryłę lub powierzchnię poprzez obrócenie wybranej powierzchni lub linii wokół wybranej linii.
 S Helix Tworzy spiralę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu po spiralnej ścieżce o zadanych parametrach wokół wybranej osi.
 W Helix Tworzy spiralną linię o zadanych parametrach wokół wybranej osi.
 Axl Sweep Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranego profilu wzdłuż wybranej ścieżki.
Ofst Surf

Tworzy nową bryłę lub powierzchnię poprzez odsunięcie o daną odległość zaznaczonej bryły lub

powierzchni.

Thicken Pogrubia wybraną bryłę lub powierzchnię o wybraną wartość.
 Derv Segt Usuwawszystkie krawędzie bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
Derv Face Usuwawszystkie ściany bryły, pozostawiając tylko te zaznaczone.
2D Wall

Tworzy przekrój przez ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii. W przypadku wybrania powierzchni należącej do bryły, usuwa obiekt i tworzy przekrój przez ścianę tylko po obrysie wybranej ściany.

Extrusion Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość.
Pnt Extr

Tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni na jakąś wysokość, z tym że ściany schodzą

się do punktu będącego środkiem ciążkości wybranej powierzchni leżącym na wybranej wysokości.

3D Wall Tworzy ścianę na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii.
Unfold Rozkłada wybraną bryłę na jej siatkę.
Pasek ikon Dimensions (formZ jr)

Pasek ikon Dimensions (formZ jr)

Linr Dimn Tworzy wymiar liniowy między 2 punktami.
Angl Dimn Tworzy wymiar kątowy między 3 punktami.
Radl Dimn Tworzy wymiar promieniowy dla wybranego koła lub łuku.
Ldr Line Tworzy linię (polilinię) odniesienia od danego punktu z tekstem na końcu.
Note Tworzy obiekt tekstu notatkowego w wybranym miejscu.
Place Txt Tworzy obiekt tekstowy w wybranym miejscu.
Edit Txt Edytuje obiekt tekstowy.
Find Txt Znajduje w obiektach tekstowych zadany fragment tekstu i pozwala go zmienić.
Pasek ikon Draw (formZ jr)

Pasek ikon Draw (formZ jr)

Rectangle Rysuje prostokąt poprzez zaznaczenie skrajnych punktów przekątnej.
3P Rect Rysuje prostokąt poprzez zaznaczenie 3 punktów narożnych.
Polygon Rysuje wielokąt.
Circle 1 Rysuje koło poprzez zaznaczenie środka i punktu leżącego na obwodzie.
Circle 2 Rysuje koło poprzez zaznaczenie skrajnych punktów średnicy.
Circle 3 Rysuje koło poprzez zaznaczenie 3 punktów leżących na obwodzie.
Ellipse 1

Rysuje elipsę poprzez zaznaczenie punktu skrajnego w jednym kierunku, środka elipsy oraz punktu skrajnego w drugim kierunku.

Ellipse 2 Rysuje elipsę poprzez zaznaczenie dwóch punktów skrajnych w jednym kierunku oraz punktu skrajnego w drugim kierunku.
V Line Rysuje polilinię składającą się z odcinków prostych.
Bz Spline Rysuje krzywą B-sklejaną.
Pt Spline Rysuje krzywą sklejaną wybranego stopnia przechodzącą przez wybrane punkty.
Spline Rysuje krzywą sklejaną poprzez zaznaczenie punktów kontrolnych.
Stream Rysuje ciągłą linię składającą się z odcinków prostych o zadanej długości po trasie, jaką przejedzie kursor z wciśniętym lewym przyciskiem myszy.
Arc 1 Rysuje łuk poprzez zaznaczenie środka łuku, pierwszego punktu skrajnego i drugiego punktu skrajnego.
Arc 2 Rysuje łuk poprzez zaznaczenie pierwszego punktu skrajnego, środka łuku i drugiego punktu skrajnego.
Arc 3 Rysuje łuk poprzez zaznaczenie pierwszego punktu skrajnego, drugiego punktu skrajnego i środka łuku.
Arc 4 Rysuje łuk poprzez zaznaczenie pierwszego punktu skrajnego, punktu przecięcia łuku i jego osi symetrii oraz drugiego punktu skrajnego.
Arc 5 Rysuje łuk poprzez zaznaczenie pierwszego punktu skrajnego, drugiego punktu skrajnego oraz punktu przecięcia łuku i jego osi symetrii.
Pasek ikon Edit (formZ jr)

Pasek ikon Edit (formZ jr)

Break Przerywa linię w wybranym punkcie. 
Break W Przerywa linię w miejscu przecięcia z inną wybraną linią.
Close Łączy końce otwartej linii tworząc linię zamkniętą.
Trim Przycina linie do ich punktu współnego, lub wydłuża je do punktu przecięcia ich przedłużeń.
Extend Wydłuża koniec linii o zadaną długość.
Extend To Wydłuża koniec linii do innego obiektu, lub do jego przedłużenia.
Segment Wrysowuje nowy segment (krawędź) na powierzchni istniejącego obiektu.
Mesh Wrysowuje siatkę na każdej ścianie obiektu. 
Unmesh Usuwa stworzoną wcześniej siatkę z obiektu.
Triang  Trójkątuje powierzchnię obiektu.
Join Łączy linie, pod warunkiem, że stykają się końcami.
Fillet Zaokrągla lub przycina linię 2D w miejscach ostrych zgięć.
Ins Point Wstawia punkt w wybranym miejscu linii lub krawędzi.
Rmv Point Usuwa wybrany punkt (o ile to możliwe).
Pasek ikon Manage (formZ jr)

Pasek ikon Manage (formZ jr)

Mesr Qnty Oblicza właściwości wybranych obiektów, np. pole, objętość, obwód, liczbę.
Mesr Dist

Mierzy dystans między dwoma wybranymi punktami.

Mest Angl Mierzy kąt między dwoma wybranymi liniami.
 Guide Tworzy stałą prowadnicę przechodzącą przez 2 zaznaczone punkty.
 Point Tworzy punkt stały.
 Obj Doct Znajduje i naprawia błędy w wybranym obiekcie.
 Set 1st Pt Pozwala wybrać, który z punktów wybranego obiektu będzie "pierwszym punktem".
 Reverse Odwraca orientację (kierunek) obiektów.
 Convert Object Type Zmienia typ obiektu (o ile jest to możliwe).
 Extract Tworzy obiekt poprzez połączenie odcinkami prostymi punktów kontrolnych wybranego obiektu.
 Separate Rozdziela na większą liczbę obiektów obiekt, który stanowi całość, ale jego poszczególne fragmenty stanowią osobne objętości.
 Group Łączy zaznaczone obiekty w grupę.
 Ungroup Rozgrupowuje wybraną grupę.
 Extr Grp Usuwa obiekt z grupy.
 Add Grp Dodaje obiekt do grupy.
Pasek ikon Modify (formZ jr)

Pasek ikon Modify (formZ jr)

Union Tworzy nowy obiekt poprzez połączenie wybranych powierzchni lub brył.
Intersect Tworzy nowy obiekt poprzez pozostawienie punktów wspólnych wybranych powierzchni lub brył.
Diffrnc

Tworzy nowy obiekt poprzez pozostawienie punktów należących do wybranych powierzchni lub brył, ale nie należących do drugiej grupy wybranych powierzchni lub brył.

B Split

Tworzy nowe obiekty poprzez rozdzielenie wybranych powierzchni lub brył na 3 grupy: części należące tylko do pierwszej grupy zaznaczonych obiektów, tylko do drugiej grupy oraz części należące do obu grup jednocześnie.

S Split Przecina obiekt wybraną powierzchnią.
Slice Przecina obiekt płaszczyznę prostopadłą do aktywnej płaszczyzny odniesienia, przechodzącą przez wybraną linię.
Int Line Usuwa obiekty, pozostawiając jedynie linię przecięcia.
Stitch Zszywa wybrane powierzchnie wzdłuż ich punktów wspólnych.
Unstitch Rozszywa powierzchnię na kilka części poprzez zaznaczenie ścian, które mają być oddzielone od całości.
Section Tworzy przekrój wybranej bryły przez wybraną płaszczyznę.
Pasek ikon N-Curves (formZ jr)

Pasek ikon N-Curves (formZ jr)

C Create Przekształca wybraną polilinię składającą się z odcinków prostych na krzywą sklejaną wybranego stopnia.
C Recon

Przekształca wybraną krzywą, pozwalając na zmianę jej stopnia, położenia punktów przez które przechodzi oraz punktów kontrolnych.

C Convert Zamienia krzywą na krzywą NURBS.
C Blend  

Tworzy krzywą pomiędzy dwoma wybranymi krzywymi tak, aby łączyła oba końce wedle zadanych kryteriów.

C Merge Łączy dwie krzywe w jedną, dodając część je łączącą.
C Extend Wydłuża krzywą ekstrapolując jej końce.
Pasek ikon N-Surfaces (formZ jr)

Pasek ikon N-Surfaces (formZ jr)

N Loft Tworzy powierzchnię pomiędzy wybranymi krzywymi.
N Bound

Tworzy powierzchnię poprzez wypełninie przestrzeni między 2, 3 lub 4 przecinającymi się krzywymi.

N U V Tworzy powierzchnię z siatki przecinających się krzywych.
N Convert Zamienia obiekt na powierzchnie NURBS. Każda ściana obiektu staje się osobną powierzchnią NURBS.

 

N CSects Tworzy powierzchnię NURBS lub przekroje przez nią na podstawie krzywych
N Recon Przekształca wybraną powierzchnię NURBS, pozwalając na zmianę położenia punktów kontrolnych.
N Blend Tworzy powierzchnię pomiędzy dwoma wybranymi powierzchniami NURBS tak, aby pasowała do obu.
N Merge Łączy dwie powierzchnie NURBS w jedną, dodając część je łączącą.
N Extend Wydłuża powierzchnię NURBS ekstrapolując jej granice.
Pasek ikon Pick (formZ jr)

Pasek ikon Pick (formZ jr)

Pick  Wybiera (zaznacza) elementy. 
Area Pick Wybiera (zaznacza) elementy ramką.
Pasek ikon Print Prep (formZ jr)

Pasek ikon Print Prep (formZ jr)

Print Prep Sprawdza wszystkie obiekty w projekcie pod kątem błędów w celu przygotowania modelu do wydruku na drukarce 3D. 
Pasek ikon Reshape (formZ jr)

Pasek ikon Reshape (formZ jr)

Reshape Tworzy lub usuwa bryłę poprzez przeciągnięcie wybranej powierzchni prostopadle do niej.
Ofst Olin Tworzy nową, równoległą, odpowiednio przeskalowaną powierzchnię na podstawie wybranej powierzchni.
Ofst Segt Tworzy nową, równoległą krawędź na podstawie wybranej krawędzi.
Imprint Tworzy odcisk obiektu dwuwymiarowego znajdującego się powierzchni innego obiektu na ten obiekt (pierwszy obiekt staje się częścią drugiego, zostaje wrysowany).
Twist Skręca obiekt.
Rad Bend Zgina obiekt promieniowo.
Bulge Wybrzusza obiekt lub tworzy w nim wklęsłość.
Taper Pochyla ściany obiektu sprawiając, że staje się on węższy na końcu.
Round Zaokrągla krawędzie lub narożniki bryły.

.

Pasek ikon Specialties (formZ jr)

Pasek ikon Specialties (formZ jr)

Pth Stair Tworzy schody o zadanych parametrach na podstawie obrysu wybranej powierzchni lub linii. W przypadku wybrania powierzchni należącej do bryły, bryła zostaje usunięta, a schody stworzone na klikniętej ścianie.
Spr Stair Tworzy schody spiralne o zadanych parametrach w wybranym punkcie.
Roof Tworzy dach o zadanych parametrach na podstawie wybranej powierzchni.
Contour Dr Znajduje problemy w zestawie konturów i naprawia je.
Terrain

Tworzy model terenu na podstawie krzywych konturowych i obszaru zamkniętego określającego granicę terenu.